KangleiWordnet

(Meeteilon | Tangkhul | Thadou | Mao | Rongmei/Kabui)